Terug naar startpagina

NBA - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018

 • PRIVACYVERKLARING

  Ondergetekende, T.H.J. van Beeck, wonend te Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het "Nederlands Bidprentjes Archief" zoals weergegeven in deze verklaring. Het "Nederlands Bidprentjes Archief", hierna te noemen NBA, is een nationale digitale herdenkingssite voor met name Nederlandse overledenen met als voornaamste doel wereldwijd een ingang te bieden voor stamboomonderzoekers. Met nadruk wordt hier vermeld dat het NBA geen enkel economisch doel dient en volkomen belangeloos beschikbaar gesteld wordt. U treft dan ook geen advertenties of andere reclame-uitingen op onze site aan. Wij zijn van niemand afhankelijk en worden op geen enkele wijze gesponsord of gesubsidiëerd. Het spreekt voor zich dat niets op deze site gebruikt mag worden voor welk commerciëel doel dan ook.

  Contactgegevens
  T.H.J. van Beeck is bereikbaar via het e-mailadres uaf@kpnplanet.nl.

  Persoonsgegevens die worden verwerkt
  NBA kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van één of meer contactformulieren op onze website aan ons verstrekt. Daarbij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:
  - uw voor- en achternaam
  - uw woonplaats
  - uw e-mailadres
  - uw IP-adres

  Waarom NBA deze gegevens nodig heeft
  NBA verwerkt uw persoonsgegevens louter en alleen om via e-mail uw eventuele vragen en/of verzoeken te kunnen beantwoorden.

  Hoe lang NBA gegevens bewaart
  NBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om uw vragen te kunnen beantwoorden en/of aan uw eventuele verzoeken te kunnen voldoen. Onmiddellijk daarna worden de door u verstrekte persoonsgegevens vernietigd.

  Delen van persoonsgegevens met anderen
  NBA verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Eigen webserver
  NBA draait op een eigen webserver en dus niet op een of meer computers van een internetprovider.
  Daardoor kunnen wij de beveiliging van onze website maximaal garanderen omdat wij alles geheel in eigen hand houden.

  In kaart brengen websitebezoek
  Op de website van NBA wordt door het programma het IP-adres van uw computer tijdelijk opgeslagen om u al of niet als unieke bezoeker voor die dag te kunnen herkennen ten behoeve van de bezoekersteller. Dit gegeven wordt niet aan derden verstrekt.

  Matomo (v/h PIWIK)
  NBA maakt gebruik van Matomo om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en of gezochte bidprentjes binnen de databank ook gemakkelijk en effectief gevonden worden. Daartoe noteert Matomo, dat eveneens draait op onze eigen internetserver:
  - het IP-adres van uw computer;
  - of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent;
  - het besturingssysteem van uw computer en de gebruikte resolutie;
  - het land en de woonplaats van de bezoeker;
  - soort computer en uw gebruikte browser en browserversie;
  - de eventueel gebruikte zoekmachine;
  - eventueel gebruikte sleutelwoorden bij uw zoekopdracht;
  - welke pagina's worden opgezocht en het aantal paginaweergaven;
  - tijdstip en tijdsduur van uw bezoek in lokale tijd;
  - eventueel uitgevoerde downloads uit of via onze databank;
  - welke links eventueel werden gebruikt.
  Aan het begin van elke maand wordt een volledig geanonimiseerd rapport over de afgelopen maand samengesteld door Matomo dat uitsluitend aan de deelnemers van het NBA-Team ter informatie beschikbaar wordt gesteld. Aan de hand hiervan kan beoordeeld worden of nog aan de website gewerkt moet worden om wat voor redenen dan ook.
  De hierboven vermelde verzamelde gegevens worden maximaal één jaar bewaard en daarna vernietigd.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar uaf@kpnplanet.nl.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NBA opgeslagen persoonsgegevens, neem dan contact op met ondergetekende via uaf@kpnplanet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Na controle wordt deze kopie onmiddellijk door ons vernietigd.
  Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

  Beveiliging
  NBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NBA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  www.bidprentjesarchief.nl is een website van T.H.J. van Beeck, die u als volgt kunt bereiken:

  Post- en woonadres: De Renne 5, 5707 ZM Helmond
  Emailadres: uaf@kpnplanet.nl

  Helmond, 1 mei 2018
  T.H.J. van Beeck

Terug naar startpagina